Kilder

Kilde 1 - Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886

Kilde 2 - Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed

Kilde 4 - Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888

Kilde 5 - Forslag til Lov om kommunale Valg

Kilde 7 - Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39

Kilde 9 - Kvindens Stemmeret

Kilde 10 - Love for den Kvindelige Fremskridtsforening Vedtaget paa Fællesmødet d. 27. Februar 1886

Kilde 11 - Om Kvindens Stemmeret ved de kommunale Valg

Kilde 12 - Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887

Kilde 13 - Resolution fra Nordisk Kvindesagsmøde 1988: Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli 1889

Kilde 14 - Referat fra Kvindevalgretsforeningen første offenlige Møde Fredagen den 15de Februar 1889

Kilde 15 - Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890

Kilde 16 - Kvinderne

Kilde 17 - Kvindernes Valgretskamp

Kilde 18 - Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909

Kilde 19 - Landsforbundet for Kvinders Valgret

Kilde 20 - Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912

Kilde 21 - De Konservative Kvinders Møde

Kilde 22 - Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915

Kilde 23 - Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915

Kilde 24 - Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915

Kilde 25 - Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908

Kilde 26 - Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913

Kilde 27 - Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915

Kilde 30 - Hvem skal tage Spørgsmaalet om en Reform af den kvindelige Klædedragt i sin Haand?

Kilde 31 - Om Sundheden og Kvindedragten

Kilde 32 - Den kvindelige Klædedragts Reform s. 1-8, 12-15, 18-35

Kilde 33 - Der var engang. Et kig tilbage, 1951, s. 81-84, 85-86

Kilde 34 - Om Damernes Sport. Cykler og Cykling og Kvinden og Cyklen - 2 artikler i Husmodernes Blad, nr. 21, 1896

Kilde 36 - Min første Færd paa Pædagogikens Veje

Kilde 37 - Diagram over Natalie Zahles skoleimperium

Kilde 38 - Manuduction for Damer

Kilde 39 - Om Huusvæsenet og Pigebørns Opdragelse

Kilde 40 - Skal jeg sætte min Datter i Skole?

Kilde 41 A - Frøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858

Kilder 41 B - Overlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858

Kilde 41 C - Af Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859

Kilde 42 - Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924

Kilde 43 - Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897

Kilde 44 -Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891

Kilde 45 - Lærerinder og Lærere

Kilde 46 - Fællesskolen i Amerika

Kilde 47 - Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger

Kilde 48 - Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?

Kilde 49 - Mellem to tidsaldre

Kilde 50 - Sygepleje før og nu

Kilde 51 - Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad

Kilde 52 - Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad

Kilde 53 - Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind

Kilde 54 - En Reform af Sygeplejen i Danmark

Kilde 55 - Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse

Kilde 56 - Referat af offentligt møde d. 25. januar 1910

Kilde 57 - Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, Københavns Universitets Aarbog, 1875

Kilde 58 - Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875

Kilde 59 - Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet

Kilde 60 - Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter

Kilde 61 - Brev fra Ludvig Schrøder til Niels Larsen Tybjerg, februar 1866

Kilde 62 - 5. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag

Kilde 63 - En gammel Gymnasts Ungdomsminder

Kilde 64 - Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915

Kilde 65 - Referat af Forhandling om Husøkonomi som Statssag på Dansk Kvindesamfunds Fællesmøde d. 23.7.1899

Kilde 66 - Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener

Kilde 67 - Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914

Kilde 68 - Undervisningsmateriel til Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskoler

Kilde 69 - Kvindens Værnepligt

Kilde 70 - Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920

Kilde 71 - Kvinden som Haandværker

Kilde 75 - Pyrrhussegar

Kilde 83 - Nutidens sædelige Lighedskrav

Kilde 84 - Debat i "Social-Demokraten" mellem A.C. Meyer, Anne Bruun og Johanne Meyer, april 1887

Kilde 85 - 3 indlæg i Politiken: Engle, Det ottende Bud og En sidste Udluftning

Kilde 87 - Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet

Kilde 88 - Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916

Kilde 89 - Nina Bangs indlæg ved "1. Behandling af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Erhverv" d. 24. juni 1919 i Landstinget

Kilde 90 - Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916

Kilde 91 - Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København

Kilde 92 - Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget

Kilde 93 - Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900

Kilde 94 - Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel

Kilde 95 - Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne

Kilde 96 - Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning

Kilde 97 - Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler

Kilde 98 - Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867

Kilde 99 - Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887

Kilde 100 - Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet

Kilde 101 - Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv

Kilde 102 - De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn

Kilde 103 - Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917

Kilde 104 - Vort Lønforslag

Kilde 105 - Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen

Kilde 106 - ad Spørgsmaal 7a

Kilde 107 - Mænd og Kvinders Løn

Kilde 108 - Kvinder på Rigsdagen 1918-1953

Kilde 109 - Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918

Kilde 110 - Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv

Kilde 111 - Ligelønsfesten d. 19. November 1919

Kilde 112 - Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder

Kilde 113 - Kvinder som Præster

Kilde 114 - Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919

Kilde 115 - Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af "Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv" i Landstinget d. 24. juni 1919

Kilde 116 - Jeg skammer mig!

Kilde 117 - Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73

Kilde 118 - Abort de seneste 100 år

Kilde 119 - Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v

Kilde 120 - Bilag I. Danske Kvinders Nationalråd

Kilde 121 - Synspunkter for seksualundervisningen

Kilde 122- Seks om sex

Kilde 123 - Samleje

Kilde 124 - Ekstra Bladets brug af kvindevaren

Kilde 125 - Børnefædre og børnemødre. Tanker omkring en ungdomsbog

Kilde 126 - Leif Panduro: Et lille ramahvin fra gymnasierne, Gudrun Brun: Kønsfrihed, Hans Bjerre: Fra fortrop til bagstræv, Ulla Dahlerup: Det omstridte problem samt Ingen revolution fra i dag til i morgen

Kilde 127 - Ulla Dahlerups Sex-resolution

Kilde 128 - Ikke på vej til seksuelt anarki

Kilde 129 - Jeg anklager århundreders forløjede kvindeverden skabt og beskrevet af mænd - fortiet af kvinder

Kilde 130 - Mange uovervejede aborter

Kilde 131 - Metoder og risici ved svangerskabsafbrydelse

Kilde 132 - Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere

Kilde 133 - Vi er jo et folk af mordere

Kilde 134 - Lægen går i fængsel igen

Kilde 135 - Jette K. 18 år

Kilde 136 - Dorthe L. 24 år, gift

Kilde 137 - Henrik W, 19 år

Kilde 138 - Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab

Kilde 139 - Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab

Kilde 140 - Kvindeliv

Kilde 141 - Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse

Kilde 142 - Fri abort?

Kilde 143 - Fri abort eller ikke?

Kilde 147 - Abortvejledning

Kilde 148 - Abortgruppen

Kilde 149 - Anette Borchorst og Drude Dahlerup: "Ligestilling som diskurs og praksis". 2003, s. 238

Kilde 150 - Lov om svangerskabsafbrydelse

Kilde 151 - Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse

Kilde 152 - Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år

Kilde 153 - Retten til LIVET", pjece udgivet af Kristeligt Folkeparti, 1977

Kilde 154 - Fri abort - tvungen abort. Et indlæg fra Kvindehusets Abortgruppe ved Tove Gottlieb

Kilde 155 - Kvinder eller børn først

Kilde 156 - Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991

Kilde 157 - De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91

Kilde 158 - Kun en pige

Kilde 159 - De sendte en dame

Kilde 160 - Kommissionens forudsætninger

Kilde 161 - Antal levendefødte pr 1.000 kvinder

Kilde 162 - Beregnet middellevetid for mænd og kvinder, 1895-1965

Kilde 165 - FNs menneskeretserklæring

Kilde 166 - Europarådets konvention om menneskelige rettigheder

Kilde 167 - Dyd og gule ærter

Kilde 168 - De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse

Kilde 169 - Husmoder uden kedsomhed

Kilde 170 - Mor er ikke hjemme

Kilde 171 - Kvinnans villkorliga frigivning

Kilde 172 - Storm omkring den gamle kvindesag

Kilde 174 - Er kvinden vokset fra rollen som husmor

Kilde 175 - Det uopdagede køn

Kilde 176 - Jørgen Steins damer

Kilde 177 - Kvindespejlet, 1964 s. 22-25

Kilde 178 - Kønsrolle eller menneskeværd

Kilde 179 - Kønsroller

Kilde 180 - Den ideologiske kamp

Kilde 181 - Orkanen Betty

Kilde 182 - Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper

Kilde 183 - København starter Ungdomskreds

Kilde 184 - Skal husmødre afskaffes

Kilde 185 - Kvindernes borgerkrig

Kilde 186 - Gå til modstand...

Kilde 187 - Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991

Kilde 188 - I anledning af -?

Kilde 189 - Forslag til ny formålsparagraf

Kilde 190 - Dansk Kvindesamfunds medlemstal

Kilde 191 - De Danske Husholdningsforeningers medlemstal

Kilde 192 - Landsformanden har ordet og To meninger, To svar

Kilde 193 - Grounds for abortion worldwide

Kilde 194 - Livets mening

Kilde 195 - Vibeke Vasbo: Jeg var så bange, at jeg næsten troede jeg skulle dø

Kilde 196 - Rødstrømpe-Manifest

Kilde 197 - Den dag vi gik på Strøget med balloner i brystholderen

Kilde 198 - Ingen kan være sikre for rødstrømperne og Politi passede på garden - men rødstrømperne snød

Kilde 199 - Strøgaktionen

Kilde 200 - Rødstrømpernes hårde kerne

Kilde 202 - En rødstrømpehistorie

Kilde 203 - Something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones?

Kilde 204 - En historie om, hvordan rødstrømperne blev rødstrømper

Kilde 205 - Om revolutionære kanariefugle

Kilde 206 - Hvad er en Rødstrømpe?

Kilde 207 - Qak

Kilde 208 - Det bobler i slaggedyngen slammet koger over

Kilde 209 - Ægteskabshistorier

Kilde 212 - Øjenbrynene

Kilde 213 - Skønhedsindustrien

Kilde 215 - Kunstnerpiger laver kvindeoprør

Kilde 216 - Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk

Kilde 218 - Mænd ikke velkomne

Kilde 219 - Mors dag giver os kvalme

Kilde 220 - Ulla Dahlerup i armene på politibetjent busaktionen 10.5.1970

Kilde 221 - Vi opførte os som høns og En rødstrømpe slås ikke med politiet den ene dag for at flirte med betjentene den næste

Kilde 222 - Suzanne Giese: Vi har lært at være stolte af at være kvinder

Kilde 224 - De uformelle ledere

Kilde 225 - Fakta om medlemmerne i 1970-74

Kilde 226 - Århusrødstrømpernes historie

Kilde 227 - Kvindelejr på Femø

Kilde 228 - Kvindehuset

Kilde 229 - Sådan arbejder vi

Kilde 230 - Tværgrupper

Kilde 231 - En basisgruppe

Kilde 232 - Basisgruppe og kvindepolitik hænger sammen

Kilde 233 - Bogcafé-gruppen

Kilde 234 - Basisgruppen som fundament

Kilde 235 - Begreber der ligger til grund for Kvindernes Befrielse

Kilde 236 - Et program for feministisk bevidstgørelse

Kilde 237 - Rapport fra en basisgruppe

Kilde 238 - Basisgruppe og kvindebevidsthed

Kilde 239 - En offentlig brevveksling om det private

Kilde 240 - På andre tanker

Kilde 241 - Søstrene

Kilde 242 - Noget om kontorassistent, fru Larsen

Kilde 244 - Kvinde, kend dit eget værd

Kilde 245 - Jeg er blevet bevidstgjort

Kilde 246 - Vi har smidt returbillet væk og Storebælt

Kilde 248 - Vi hader ikke mænd men de skaber problemer

Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene?

Kilde 251 - En studiekreds med Rødstrømper

Kilde 253 - Forord til Kvinden i klassesamfundet

Kilde 254 - Kønskamp og klassekamp

Kilde 255 - Kvinden i klassesamfundet

Kilde 257 - Det er s'gu svært at være at være mand i en kvindebefrielsestid

Kilde 258 - Rødstrømperne på Femø kan ikke lide pressens folk

Kilde 259 - Bitter aften med Aleksandra Kollontaj ved et bord på Gråbrødretorv

Kilde 260 - Nogle typiske måder at lægge os ned på

Kilde 261 - Trolden Teddy

Kilde 262 - Damesagen

Kilde 263 - Dagspressen og kvindebevægelsen

Kilde 264 - Om modsætninger i kvindebevægelsen

Kilde 266 - Lesbisk gruppe

Kilde 267 - Programerklæring fra Kvinder Kvinders redaktion

Kilde 268 - Den kvinde-identificerede Kvinde

Kilde 269 - Vi er en hær af undertrykte

Kilde 270 - Blot et hug..

Kilde 271 - Hvorfor er I så aggressive?

Kilde 272 - Om kvinders manglende synlighed

Kilde 273 - Hvem er vi? Hvad kan vi gøre?

Kilde 274 - Regler for struktur for rødstrømpebevægelsen

Kilde 275 - Kontorgruppen

Kilde 276 - Rødstrømpe-seminar

Kilde 277 - Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering

Kilde 279 - Parolen

Kilde 280 - To kvindetegn - for- og bagside af bogen Kvinder og kvindebevægelse, 1974

Kilde 281 - Vesterbros kvindegruppe

Kilde 282 - Lesbisk bevægelse

Kilde 283 - Grupper i Rødstrømpebevægelsen

Kilde 284 - Det interne blad for København. Nr. 28, 1976

Kilde 285 - Figur 4.1 Rødstrømperne i Danmark 1973 og Figur 5.1. rødstrømper og kvindegrupper i Danmark 1978

Kilde 286 - Århusrødstrømpernes historie - kilde 286

Kilde 286 a - Hvordan gik kampagneugen?

Kilde 287 - Kvindehuset - kilde 299

Kilde 288 - Kvindehuset i Gothersgade 37

Kilde 289 - Tid & sted

Kilde 290 - Tabel 7.10. Deltagelse i bevægelsens aktiviteter

Kilde 291 - Velkommen til Femø. 1979

Kilde 292 - Femø 79

Kilde 293 - Oversigt og oplæg til seksualitetsugen på Femø 1972

Kilde 294 - Femø, sommeren 73

Kilde 295 - Nu vil pigerne dolke og skyde de gale mænd

Kilde 296 - Farvel til ligelønnen i EF

Kilde 297 - Seminarudtalelse - Helsingør, januar 1976

Kilde 298 - Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke

Kilde 300 - Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner

Kilde 301 - Tag med på Kvindehøjskolen

Kilde 302 - Feministiske læreprocesser/pædagogik

Kilde 303 - Kvinder kan stå for deres egen tilværelse

Kilde 304 - Skæve vinkler. Om Kvindehøjskolens kvindeskabte rum

Kilde 305 - Sommer. Kvindehøjskolens Sommerkursusprogram 1983

Kilde 306 - Kvindebevægelsen bor i mit hjerte

Kilde 307 - Kvindehøjskolen 5 år

Kilde 308 - Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal

Kilde 310 - Kvinder kræver fuld beskæftigelse

Kilde 311 - Kampen om grevindens hus, 1980 s. 2-9

Kilde 312 - Fra en restaurationspiges dagbog

Kilde 313 - Brevkassen

Kilde 314 - At skifte en rude ud

Kilde 315 - Forsiden. Kvinder nr. 51, august /september 1983

Kilde 316 - Tabel 7.9. Antal år i Rødstrømpebevægelsens organisationer - procent

Kilde 317 - CIA kunne ikke have gjort det bedre

Kilde 318 - Kære KVINDER

Kilde 319 - Pat Mainardi: Opvaskens politik

Kilde 320 - Ideologisk har vi sejret os næsten til døde

Kilde 321 - Tarzan er død. Jane er på Femø

Kilde 322 - Matamor

Kilde 323 - Rødstrømper og parforhold

Kilde 324 - Fra kernefamilie, til kernevåben

Kilde 325 - Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93

Kilde 327 - Kvinde ved tidens rand

Kilde 329 - Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996

Kilde 330 - Langt til ligeløn

Kilde 331 - Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien

Kilde 332 - Hvem tjener mest?

Kilde 333 - Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge

Kilde 334 - LO's medlemstal 31. december 1966

Kilde 335 - Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948

Kilde 336 - Artikel 119 i Romtraktaten

Kilde 337 - Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi

Kilde 338 - Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi

Kilde 339 - Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi

Kilde 340 - Uenighed om, hvad ligeløn vil sige

Kilde 341 - Er de mange sygedage hele forklaringen?

Kilde 342 - Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds

Kilde 343 - Uden hensyn til køn

Kilde 344 - Arbejdsvurdering

Kilde 345 - Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside

Kilde 346 - Anden klasses arbejdskraft

Kilde 347 - Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72

Kilde 348 - Nej til ligeløn på Nærum Nylon

Kilde 349 - Ligeløn fra i dag i slagterifaget

Kilde 350 - 4.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik

Kilde 352 - Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %

Kilde 353 - Kvinderne vinder frem

Kilde 354 - Lige Løn for lige arbejde

Kilde 355 - Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965

Kilde 356 - Ligelønnens gennemførelse sikret

Kilde 357 - Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967

Kilde 358 - Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?

Kilde 359 - Kommer ligelønnen?

Kilde 360 - Den hårde banan, fru Olsen

Kilde 361 - Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968

Kilde 362 - Demonstration for ligeløn 28. februar 1969

Kilde 363 - Rødstrømpebevægelsens aktioner i København

Kilde 364 - Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970

Kilde 365 - DK ønsker lov for ligeløn

Kilde 366 - Ligeret - ligeløn - ligestilling

Kilde 367 - Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd

Kilde 368 - Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu

Kilde 369 - Uddrag af interview med Barbara Kryger

Kilde 370 - Rødstrømperne skader Ligelønssagen

Kilde 371 - Nu må der en løsning til

Kilde 372 - Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge

Kilde 373 - Vi kræver ligeløn - nu

Kilde 374 - Kvindesangen

Kilde 375 - Kampsang

Kilde 376 - Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke

Kilde 377 - Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran

Kilde 378 - Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske

Kilde 379 - Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen

Kilde 380 - Det er ikke et oprør at skifte tøj

Kilde 381 - Kvindernes oprør

Kilde 382 - Så er Edith også trukket i rødstrømper

Kilde 383 - Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet

Kilde 384 - Her hviler ligelønnen

Kilde 386 - Også løndiskrimination hos det offentlige

Kilde 387 - Rødstrømpedemonstration

Kilde 388 - Thildebørnenes historie

Kilde 389 - Nu må vi have ligeløn

Kilde 390 - Interview med rådmand Hans Brusgård

Kilde 391 - Rapport fra min maskine

Kilde 392 - Ligeløn og solidaritet

Kilde 393 - Møde om ligeløn 24.8.1972

Kilde 394 - Ligeløn - Nu!

Kilde 395 - Rapport fra en ligelønsgruppe

Kilde 396 - Ligeløn - her og nu

Kilde 397 - Solidaritet for ligeløn

Kilde 398 - Det drejer sig om ligeløn

Kilde 399 - Thomas Nielsen satire

Kilde 400 - Anker Jørgensen satire

Kilde 401 - Ligeløn nu!

Kilde 402 - Natlig aktion for ligeløn

Kilde 403 - Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år

Kilde 404 - Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973

Kilde 405 - Farvel til ligelønnen i EF

Kilde 406 - Rådets direktiv af 10. februar 1975

Kilde 407 - Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder

Kilde 408 - Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder

Kilde 409 - Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79

Kilde 411 - Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975

Kilde 412 - Kvindernes lønmæssige ligestilling

Kilde 413 - Ligestilling i samfundet

Kilde 414 - Ligeløn i praksis

Kilde 415 - Krav om reel ligeløn

Kilde 416 - Voldgiftskendelse af 8.12.1977

Kilde 417 - Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?

Kilde 420 - Nye tal fra EU viser, at Danmark er et af de lande, hvor lønforskellen mellem kvinder og mænd er mindst

Kilde 421 - LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder

Kilde 422 - Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19

Kilde 423 - Ligelønnen gav lønfremskridt

Kilde 424 - HK skabte ligelønnen!

Kilde 426 - Hanne Vanggaard: Jeg ville være med alle steder, hvor kvindesagen fremførtes

Kilde 427 - Rødstrømper bag husassistenter

Kilde 428 - Lønnen og den lill'bitte forskel

Kilde 429 - Kvindernes krav: Fuld ligeløn - nu!

Kilde 430 - Kvindernes krav: fuld ligeløn nu!

Kilde 431 - Ligeløn - en narresut

Kilde 432 - Kvindernes lønmæssige ligestilling 1975, s. 18-19

Kilde 438 - Declaration of Sentiments

Kilde 439 - Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen

Kilde 440 - Positiv særbehandling

Kilde 441 - 3.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling

Kilde 442 - FN og kvinderne

Kilde 443 - Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)

Kilde 444 - Declaration on the Elimination of Discrimination against Women

Kilde 445 - Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW

Kilde 448 - Kvindelige ministre i Danmark 1924-2000

Kilde 449 - Stem på en kvinde - valgplakater

Kilde 450 - Fordelingen af mandater mellem partierne ved valgene fra 1895-1990

Kilde 451 - Folketingets 17 kvindelige medlemmer april 1965 i fællessalen på Christiansborg

Kilde 453 - Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte

Kilde 454 - De politiske partier kvindearbejde

Kilde 455 - Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige

Kilde 456 - Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne

Kilde 457 - Kvindens situation i det kampitalistiske samfund

Kilde 458 - Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem

Kilde 459 - 10 partier med regler om kønskvotering

Kilde 460 - Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse

Kilde 461 - Amerikanske kvinder: Rapport fra den amerikanske kvindekommission. 1963

Kilde 462 - Statsminister Tage Erlander: Nu er det kvindernes tur! Det svenske socialdemokratis studiegruppes rapport om ligestilling

Kilde 463 - Kommissionens kommissorium og medlemskreds

Kilde 464 - Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil

Kilde 465 - Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86

Kilde 466 - Kvindekommissionen

Kilde 467 - Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende

Kilde 468 - Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø

Kilde 469 - Vedrørende ophold i daginstitutioner

Kilde 470 - Kvindernes stilling i erhvervslivet

Kilde 471 - Kommissionens øvrige arbejder

Kilde 472 - Bilag 7: Udearbejde og familien

Kilde 473 - Mulige årsager til ulighederne

Kilde 474 - Er kvinder og mænd ligestillede?

Kilde 475 - Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård

Kilde 476 - Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande

Kilde 477 - Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan

Kilde 478 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (1)

Kilde 479 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (2)

Kilde 480 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (3)

Kilde 481 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (4)

Kilde 482 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (5)

Kilde 484 - Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen

Kilde 485 - Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974

Kilde 486 - Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning

Kilde 487 - Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner

Kilde 488 - Kvinder og Mænd - nogle tal

Kilde 489 - Ligestillingsrådets publikationer

Kilde 490 - Diskriminerende annoncer

Kilde 491 - Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978

Kilde 492 - Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed

Kilde 493 - Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)

Kilde 494 - Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår

Kilde 495 - 1. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.

Kilde 496 - Kønsdiskriminerende stillingsannoncer

Kilde 497 - Den lille antifeminisme

Kilde 498 - Vittigheder om M/K stillingsannoncer

Kilde 499 - Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)

Kilde 500 - 3. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder

Kilde 501- problem website - Barselsorlovens historie i 100 år

Kilde 502 - Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget

Kilde 503 - Fødsler og fisketure

Kilde 504 - Bedre barselsorlov

Kilde 510 - Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960

Kilde 512 - Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60

Kilde 513 - Børnehaver og andre institutioner for børn

Kilde 514 - Lov om børne- og ungdomsforsorg

Kilde 515 - Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964

Kilde 516 - Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder

Kilde 517 - Figur 5. Antallet af beskæftigede i offentlige tjenester 1948-1996

Kilde 518 - Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser

Kilde 519 - Uddrag af "2. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 26.5.1964

Kilde 520 - Udviklingen i kvinders politiske repræsentation

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk