Kilde 19 - Landsforbundet for Kvinders Valgret

På en løbeseddel fra ca. 1913 opfordrede Landsforbundet for Kvinders Valgret alle interesserede kvinder og mænd til at oprette lokale kvindevalgretsforeninger rundt omkring i landet.

Landsforbundet for Kvinders Valgret Landsforbundet for Kvinders Valgret er stiftet i Efteraaret 1907. I Løbet af den Tid, det har bestaaet, har det naaet et Medlemstal af ca. 11.000, fordelt i 160 Kvindevalgretsforeninger, der er spredt over hele Landet.
LANDSFORBUNDETS Formaal er at arbejde for Kvindernes fulde Ligestilling med Mænd.
LANDSFORBUNDET rummer Kvinder og Mænd af alle politiske Anskuelser og af alle Samfundsklasser.
De danske Kvinder har 1908 faaet den kommunale Valgret og Valgbarhed. Dette er kun et enkelt Skridt henimod deres Ligestilling med Mændene. Det staar endnu tilbage for Kvinderne at tilkæmpe sig den politiske Valgret.
Saalænge Kvinderne ikke har politisk Valgret og Valgbarhed, har de ingen Indflydelse paa de Love, som de skal leve under, og som de skal lystre.
Flere Steder i Udlandet har Kvinderne opnaaet den politiske Valgret. Dette er ikke blot Tilfældet i alle de australske og flere amerikanske Stater, men i Finland og Norge har Kvinderne politisk Valgret og Valgbarhed.
Her i Danmark indrømmes det nu fra alle Sider, at Kvinderne bør have politisk Valgret; men man hører ofte den Indvending, at man ikke mærker tilstrækkelig Interesse blandt Kvinderne for deres Frigørelse. Dette bør ikke kunne siges om Kvinderne. Intet styrker Kvindernes Krav saa meget, som en stor og stærk Organisation med det ene Maal: Politisk Valgret for Kvinder.
Paa Landsforbundets Vegne henvender vi os derfor til Dem for at spørge, om De mener, der kan oprettes en Kvindevalgretsforening paa Deres Egn, og om De selv vil være behjælpelig dermed eller opgive os Navne paa andre Kvinder eller Mænd, som har Interesse for Sagen. Saafremt det ønskes; sendes en kvindelig Taler gratis til et Møde om Sagen. Kvindevalgretsforeningerne bestemmer selv deres Kontingent, der de fleste Steder sættes til l Kr. om Aaret, hvorfra gaar 25 Øre til Medlemsbladet "Kvindevalgret", der kommer en Gang om Maaneden.
Landsforbundets Hovedbestyrelse, der valgtes paa Landsmødet i Odense 1910, er:
Fru Johanne Rambusch, Ved Stranden, Aalborg, Formd.
Fru cand. mag. Elna Munch, København, Næstformand
Borgerrepræsentant Fru Julie Arenholt, Redaktør
Fru Marie Schrøder, Albanigade 5, Odense
Højskoleforst. Tormod Jørgensen, Høng
Sogneraadsmedlem Fru Gram-Poulsen, Vejen
Byraadsmedlem Frk. Olga Knudsen, Vejle
Frk. cand. polit. Meta Hansen, København, Sekretær
Hr. Lærer Pedersen, Sasum Skole
Fru Ingemann-Drøhse, Randers
Byraadsmedlem Fru Marie Hjelmer, Præstø, Protokolf.
Fru Ingeborg Møller, Kallundborg, Kasserer
Fru Pastorinde Thomsen, Fjerritslev
Fru Clinny Dreyer, Ringsted
Fru Johanne Meyer, København.

Saafremt De vil arbejde for Sagen, bedes De sende Deres Svar til Undertegnede.

ELNA MUNCH
Formand for Forretningsudvalget.
Østerbrogade 138,3
København Ø.

 

Moderpublikation:

Forfatter: Munch, Elna

År: 1913

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk