Kilde 499 - Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)

Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign. blev vedtaget i 1985. Ifølge loven skal myndigheder og organisationer indstille lige mange kvinder og mænd til råd og udvalg, hvorefter det så er op til ministrene at vælge mellem de indstillede kandidater.

"Folketingstidende1984-85. Tillæg C", s. 348-49

 


Til lovforslag nr. L 161. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985*)

Forslag
til
Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder
ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg,
kommissioner o. lign.

§ 1. Offentlige udvalg, kommissioner o. lign., der er nedsat af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.
§ 2. Myndigheder eller organisationer, der skal stille forslag om et medlem af udvalg m.v. som nævnt i § l, skal foreslå både en mand og en kvinde. Såfremt der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange mænd og kvinder, og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem.
Stk. 2. Foreligger der særlige grunde, kan myndigheden elier organisationen fravige bestemmelsen i stk. 1. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.
§ 3. Ved nedsættelse af udvalg m.v. som nævnt i § l skal ministeren indberette den påtænkte sammensætning til statsministeriet, inden beskikkelse af medlemmer finder sted.
§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 1985.
§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne.
Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men kan sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

KNUD ØSTERGAARD     / Jytte Andersen

 

Statsmin. j. nr. 2003-1
*) Se FT: 5060, 5580, 8663, 8986; A: 2867; B: 991; Lov nr. 157 af 24. april 1985.

 

Moderpublikation: Folketingstidende1984-85. Tillæg C, s. 348-49

Forfatter:

År: 1985

 KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk