Kilde 22 - Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915

Over 10.000 kvinder deltog d. 5. juni 1915 i kvindetoget gennem København til Rigsdagen og kongeslottet. Henni Forchammer, Danske Kvinders Nationalraad oplæste en fælles resolution, der udtrykte kvindernes glæde over endelig at have fået den fulde politiske borgerret. De socialdemokratiske og de konservative kvindeorganisationer var imidlertid ikke med. Delingen efter partilinier var allerede i fuld gang.

Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915.
Trykt i "Kvinden og Samfundet", 1915 s. 178

Paa denne for os saa betydningsfulde Dag, da danske Kvinders politiske Valgret er en fuldbyrdet Kendsgerning, har vi som Talsmænd for Tusinder af Kvinder ønsket at udtale for Danmarks Regering og Rigsdag vor Glæde over den fulde politiske Borgerret, som den nye Grundlov giver Kvinderne.
Vi værdsætter i fuldeste Maal denne Valgret, som aabner os Mulighed for Indflydelse paa Landets Love, de Love, der gælder for Kvinder, saavel som for Mænd.
Det har været os en stor Tilfredsstillelse at se alle Partier staa enige i denne Sag, og det er vor Forventning, at det Lovgivningsarbejde, som Mænd og Kvinder nu sammen skal tage op, vil blive øvet med fuld Hensyntagen, saavel til kvindelige som til mandlige Synsmaader og Interesser.
Vi er os bevidst, at der følger Ansvar og Pligter med de nye Rettigheder, og vi udtaler som vort Haab og vort alvorlige Ønske, at Kvindernes Deltagelse i det politiske Liv maa blive til Lykke for Land og Folk.

Henni Forchhammer,* Danske Kvinders Nationalraad.
Estrid Hein,* Dansk Kvindesamfunds Københavns Kreds.
Meta Hansen, * Københavns Kvindevalgretsforening.
Astrid Stampe Feddersen, * Dansk Kvindesamfund.
Elna Munch,* Landsforbundet for Kvinders Valgret.
Eline Hansen, Danske vindeforeningers Valgretsforbund.
Astrid Blume, Det hvide Baand (W. W. C. T. U.).
Ellen Branth, Martsforbundet af 1908.
Isabelle Brockenhuus Löwenhielm,* Diakonissehuset Set. Lukasstiftelsen.
Thora Aurelia Davidsen, Kvindernes Handels- og Kontoristforening.
Helene Ehrenreich, Kirkelig Ungdomforenings kvindelige Afdeling.
Thorborg Engberg, Telefonistindeforeningen.

Anna Nielsen,* Frederiksberg Kommunelærereforenings Lærerindeafdeling.
Johanne Nielsen,* Jordemoderforeningen i København.
Charlotte Norrie,* Danske Kvinders Forsvarsforening.
Johanne Oltosen,* Sundhedsforeningen.
Sophie von der Osten,* Det nationale hvide Baand og Søsterforeningen indenfor N. I. O. G. T.
Johanne Petersen Norup,* Ungdomsforeningen "Pax".
Ida Falbe-Hansen, Den danske Pigeskole.
Diakonisse, Søster Victoria Jensen,* Diakonissestiftelsen.
Petra Laugesen, Pæd. Foren. for Husholdning og Skolekøkkenlærerinder.
Lene Silfverberg, Københavnske Kvinders Kaffevogn.
Johanne Münter,* Kvindestemmeretsklubben.
Henny Tscherning (f. Schultz),* Dansk Sygeplejeraad.
Kate Petersen, Kristne Kvinders Vælgerforening.

Dorthea Lind, Missionen blandt kvindelige Arbejdere.
Maria Nielsen,* Pigeskolens Organisation.
K. S. A. Præstgaard,* Københavns kv. Gymnastikforening
Mathilde Jensen,* Københavns Kommunelærerindeforening.
Anna Scheel-Nielsen, Danske Syge-Gymnaster af 1913.
Kristiane Lauritzen, * Den københavnske Afdeling af Det hvide Baand.
Anna Thomsen, Dansk Massage- Og Sygegymnastik forening.
Margrethe Lorentzen, Svensk Sygegymnastikforening af 1903.
Augusta Lützhøft-Petersen, Almindelig Dansk Jordemoderforening.
Ingrid Ulbricht,* Kredsforbundet af K. F. U. K.
Inger Rubin, Kvindelig Idrætsforening.

De med * mærkede var med i Deputationen. Desuden var D. K.s Stifter, Mathilde Bajer og D. K.s Æresformand Jutta Bojsen-Møller Medlemmer af Deputationen.

 

Moderpublikation: Kvinden og Samfundet, nr 12, 1915, s.178

Forfatter:

År: 1915

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk