Kilde 12 - Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887

Dansk Kvindesamfunds underskriftsindsamling i København til støtte for Fredrik Bajers forslag om kommunal kvindevalgret blev overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887. Adressen var underskrevet af 1573 kvinder. Underskriftsindsamlingen fortsatte og kom i løbet af foråret op på 1887 underskrifter. Året efter iværksatte Dansk Kvindesamfund en landsdækkende indsamling, der resulterede i godt 20.000 underskrifter.

Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887.
Trykt i Dansk Kvindesamfunds blad "Kvinden og Samfundet"  nr 1, 1887, s. 28.

 

Udvalget har affattet følgende Adresse, der i den nærmeste Fremtid vil blive ombaaret til Kjøbenhavns kvindelige Skatydere og fremlagt til Underskrift for andre Kvinder her af Staden, som have fyldt 25 Aar.

"Til Rigsdagen!
Der forelaa den høje Rigsdag i første Del af denne Samling, og vil forhaabentlig ogsaa komme til at foreligge i dens anden Del, et Lovforslag fra Hr. Folkethingsmand Fr. Bajer om "Valg af Borgerrepræsentanter i Kjøbenhavn", hvori en Bestemmelse tillægger Kvinder Stemmeret og den deraf nydende Valgbarhed under lige Vilkaar med Mænd.
Vi undertegnede Kvinder af Staden Kjøbenhavn tillade os i Anledning heraf at rette en ærbødig Henvendelse til den høje Rigsdag for at udtale vor Paaskjønnelse af og fulde Tilslutning til denne Bestemmelse i nævnte Lovforslag og andrage om den høje Rigsdags Vedtagelse af samme.
Som det vil være den høje Rigsdag bekjendt, har Kvinden kommunal Stemmeret i adskillige europæiske Stater, deriblandt hos vore svenske Naboer, ligesom den allerede i 1882 gaves hende paa Island, og overalt har man kun set gunstige Resultater af hendes Valgret og Deltagelse i de kommunale Styrelser.
Den danske Kvinde er efter vor Formening lige saa fuldt som Udlandets i Stand til al tage Del i de kommunale Valg og gjore god Nytte i Kommuneraadene. Hun deltager allerede nu virksomt i Undervisnings- og Understøttelsesvæsnet samt i Forretningslivet. Vi tillade os i saa Henseende at henvise til Statistisk Tabelværk for 1880, hvori meddeles, at her i Staden findes 16,030 Kvinder, som ere økonomiske Hovedpersoner. Af Skattebogen for 1886 fremgaar endvidere, at der i Kjøbenhavn findes henimod 5000 kvindelige Skatydere, og af disse skatte henved 3,800 af en antagen Indtægt paa mindst 1000 Kr. hver.
Den kommunale Stemmeret er efter den bestaaende Lovgivning betinget af en vis Skatteydelse til Kommunen, og Kvinden bærer alle Byrder fælles med Manden. Desuagtet er hun ved Loven udelukket fra enhver Indflydelse paa Kommunens Udgifter og øvrige Anliggender og er derved stillet paa lige Fod med personlig og økonomisk umyndige samt Forbrydere.
Den høje Rigsdag, hvem det er magtpaaliggende at fremme hele Samfundets Udvikling, kan ikke undgaa at se, at vi her frembære et Andragende for den, hvis Gyldighed er anerkjendt i flere Stater, ogsaa i et Biland af vor egen. Derfor haabe vi, at den høje Rigsdag vil vedtage denne ligesaa retfærdige som tidssvarende Reform, saa at de kvindelige Skatydere kunne faa Lejlighed til ved Siden af de mandlige at varetage deres Tarv ved Repræsentanter, de selv vælge."

 

Moderpublikation: Kvinden og Samfundet nr 1, 1887, s. 28

Forfatter: Dansk Kvindesamfund

År: 1887

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk