Kilde 127 - Ulla Dahlerups Sex-resolution

  Ulla Dahlerups agitation for seksualundervisning i skolerne og fri adgang til prævention vakte genklang hos de unge. I 1964 indsendte de unge på vegne af 29 ungdomsorganisationer en resolution til regering og folketing, der bakkede op om Ulla Dahlerups krav.

 

"Ulla Dahlerups Sex-resolution", Ekstra-Bladet, d. 18.4.1964

ULLA DAHLERUPS SEX-RESOLUTION

29 ungdomsgrupper står bag resolutionen og opfordrer andre interesserede til at være med.

Ulla Dahlerup har i de sidste måneder rejst landet rundt og holdt foredrag i ungdomsforeninger o. lign. for at agitere for obligatorisk sexualundervisning i skolerne og friere adgang til præventive midler.
Resultatet er en resolution til regering og Folketing, som er blevet til i samarbejde med 20 forskellige ungdomsgrupper, politiske og upolitiske. Yderligere ni ungdomsforeninger har tilsluttet sig resolutionen med deres underskrift.

Enighed blandt unge
Vi citerer fra resolutionen, som blev udsendt i går:
"I Folketingets spørgetid 22.1.1964 afviste undervisningsministeren et lovforslag om, at seksualundervisningen i skolerne skal gøres obligatorisk og fyldestgørende. Ministeren mente, at der omkring det problem var for stor uenighed i befolkningen.
Vi vil da gøre Dem opmærksom på, at der inden for den generation, vi repræsenterer, tværtimod findes stor enighed. Vi mener ikke, at sexualundervisningen i skolerne kan
være så vanskeligt et problem, at den bedste løsning fortsat er at lukke øjnene og lade stå til. Det er direkte uansvarligt ikke at forsøge at rette op på følgende..."

Derpå nævnes A) at der årligt er 16.000-17.000 illegale svangerskabsafbrydelser, hvoraf 10 pct. medfører sterilitet. B) 6490 børn fødes uden for ægteskab (i 1962), omkring halvdelen af piger under 20 år. C) På fire år er antallet af 15-17årige ugifte, gravide piger, der henvendte sig til Mødrehjælpen, steget med godt 40 pct. D) Hvert år indgås tusindvis af tvangsægteskaber på grund af graviditet. E) Skilsmisseprocenten stiger jo yngre parterne i et ægteskab er. Af ægteskaber indgået i København 1948 opløstes 27,5 pct. inden 6 1/2 år, hvor hustruen var under 18 år og manden under 21.

Sex-undervisning haves ikke
Videre står der:
"Vi mener, at disse forhold bl.a. kan afhjælpes ved en fyldestgørende
sexualundervisning. I dag giver mere end halvdelen af landets skoler OVERHOVEDET INGEN sexualundervisning... De øvrige skoler, regner oftest 2 timer for tilstrækkeligt.
Derfor mener vi: Sexualundervisningen i skolerne skal gøres lovpligtig. Undervisning skal begynde i de første klasser og fortsætte hele skoletiden igennem, idet stoffet hele tiden skal afpasses efter elevernes alderstrin og behov. Ingen må gå ud af skolerne uden at have modtaget en nøgtern belæring af f. eks. prævention, sexuallivets etik, hygiejne, fødsler, sexuelle afvigelser og kønssygdomme. Piger og drenge undervises sammen. Undervisningen kunne stort set tilrettelægges efter de foreslåede regler i "Vejledning i sexualundervisning i folkeskolen". For øjeblikket har denne vejledning overhovedet kun teoretisk betydning, ingen kan nemlig undervise så grundigt og reelt som foreskrevet uden egnet bogmateriale, sexologisk uddannelse og den fornødne lovhjemmel".

Sexualklinikker ønskes
De unge mener videre, at skolen må tage ansvaret for at alle får viden om
sexuallivet. Tallene viser, at forældre ikke kan klare det, og langt de fleste forældre vil være taknemmelige for en sådan skoleundervisning.
Men, fortsættes der, det er ikke tilstrækkeligt med sexualundervisning. "For at undgå det store antal uønskede svangerskaber, MÅ ADGANGEN TIL PRÆVENTIVE MIDLER GØRES MERE ÅBEN. Alternativet er nemlig ikke prævention - afholdenhed, men prævention - uønsket svangerskab. Vi mener: Det må være rigtigt, at de piger, SOM SELV ØNSKER PRÆVENTION har mulighed for at henvende sig til: 1) en sexualklinik, af hvilke der skal oprettes flere, 2) deres egen læge, 3) skolelægen.
Enhver hjælp til prævention skal være gratis. Det er forkasteligt, at en læge kan risikere sagsanlæg ved at hjælpe piger under 18 år.

Løssluppenhed? - nej
At en mere åben adgang til prævention skulle påvirke moralen eller føre til løssluppenhed, tror vi ikke PÅ. Forslaget kan ifølge sagens natur ikke fremkalde en allerede eksisterende liberal kønsindstilling hos ungdommen.
Det er fornærmeligt og urealistisk at tro, at muligheden for adgang til sikker prævention skulle påvirke unges moralske indstilling, og man synes ganske at have overset, at skal en pige få tilpasset et pessar uden den af alle forkastede lægelige deflorering, må hun allerede være inde i et seksuelt forhold. Det vil sige, HUN ER BEGYNDT ET SEKSUELT LIV, OG SÅ ER DET DOG OGSÅ VÆSENTLIGT, AT HUN ER I STAND TIL AT BESKYTTE SIG MOD UØNSKET GRAVIDITET.
Hvis det kan bevises, at pessaret og kondomet har ulemper, der gør dem uegnede som anbefalelsesværdige præventive midler, bør man ikke sky anstrengelser eller omkostninger for at finde frem til bedre egnede midler.

Formaninger beskytter ikke
Moralske formaninger fra forældres eller skolers side kan i sig selv være udmærkede foranstaltninger, men PÅ ingen måde et alternativ til dette forslag, eftersom moralske formaninger jo ikke har præventiv virkning, hvis de ikke efterleves.
Da det er de store årgange, som er unge nu, vil problemet omkring og i antallet af svangerskabsafbrydelser, tvangsægteskaber og enlige børnemødre stige. Det behøver man ikke en årelang seksualundersøgelse for at kunne forudsige. Undersøgelsen har naturligvis sin berettigelse, men her virker den kun som en undskyldning for at trække tiden ud. Det må være berettiget, at vi unge beder om en forsvarlig seksualundervisning og om fri adgang til prævention, så meget mere som samfundet ikke sørger for et rimeligt antal boliger, vuggestuer, børnehaver m.m.
Resolutionen er underskrevet af formændene for elevråd og bestyrelse i følgende skoler og foreninger: HK´s ungdomsgruppe, Kbh., Frederica KU, Efterslægtsselskabets Skole, Frihavns Kirkens Ungdomsklub, Bornholms KG, Randers KG, Randers KG, Th. Langs Gymnasium, Silkeborg, Roskilde Højskole, De studerendes råd på Statsseminariet Emdrupborg, Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds, Birkerød Statsskoles Elevforening, Frit Forum, Randers, Studentersamfundet (den upolitiske gruppe, SF, de radikale og kommunisterne), Helsingør Gymnasieforening, Venstres Studenter, Vestre Borgerdyds Elevforening, Statens og Hovedstadskommunens kursus til studentereksamen (for flertallet af elever på daghold), Socialistisk Ungdomsforum, Slagelse KU, KU i Sorø Amt, KU i Vestsjælland, KU Tåstrup og omegn, Ordrup Gymnasieforening, Lindevang KU, Radikal Ungdom i Hovedstaden, Konservative Medicinere, Danmarks kommunistiske Ungdom, VU for Køge og omegn, Liberale Gymnasier samt enkeltpersonerne Norbert Falkenstrøm og Ulla Dahlerup.
Vil man støtte resolutionen, skal man henvende sig til en at disse foreninger.

 

N O T E R

1. Ulla Dahlerup
Ulla Dahlerup (1942-) er journalist, forfatter og debattør. Ulla Dahlerup agiterede i 1960erne for kvinders ret til at bestemme over egen seksualitet. Hun blev landskendt som Pessar-Ulla, da hun i et tv-program i 1963 argumenterede for at piger, når de blev 15 år, skulle kunne anskaffe pessar uden forældrenes samtykke. Ifølge loven var grænsen 18 år.

Læs mere om Ulla Dahlerup i Dansk kvindebiografisk leksikon.

 

Moderpublikation: Ekstrabladet, d. 18.4.1964

Forfatter:

År: 1964

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk