Kilde 357 - Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967

Kvindeligt Arbejderforbund stillede igen krav om ligeløn for mænd og kvinder ved overenskomstforhandlingerne i 1967, men heller ikke denne gang blev kravet imødekommet.

"Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967". Kvindernes Fagblad. Jan. 1967, s. 4

Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Endnu da dette blad gik i trykken var det ikke lykkedes arbejdsmarkedes parter at nå til enighed om de fremsatte overenskomst-forslag. De blev udvekslet midt i oktober 1966 i henhold til forhandlingsreglerne

Kvindeligt Arbejderforbund sendte følgende generelle krav til arbejdsgiverne uden for jernindustrien:

 1. 40 timers arbejdsuge fordelt på ugens 5 dage med fuld lønudligning.

 2. a. Tidlønninger forhøjes med 125 øre pr. time til samtlige kvindelige arbejdere b. Til tidlønninger, der inklusive det nugældende dyrtidstillæg ligger under
  350,00 kr. pr. uge, ydes der et yderligere tillæg, der bringer fortjeneste
  op på de forannævnte 350,00 kr. Udenfor tidlønsberegningen holdes
  søgnehelligdagsbetaling, smudstillæg, genetillæg og ligestillede tillæg.
  Endvidere indregnes tidlønstillæg, lavtlønstillæg og kompensationstillæg for
  arbejdstidsnedsættelsen i grundtimelønningerne.

3. Søgnehelligdagsbetalingen fastsættes til 3 % af lønnen.

4. Dyrtidsreguleringen ændres således, at der for hver 3 points stigning i reguleringspristallet ydes 30 øre pr. time for voksne og 15 øre for ungarbejdere under 18 år.

5. Samtlige akkorder og bonusordninger forhøjes med 10%.

6. Der indføres lige løn for lige arbejde for mænd og kvinder. Der ydes fra 1. marts 1967 samme dyrtidstillæg til kvinder som til mænd.

7. De kvindelige arbejdere erholder samme skifteholdsbetaling som de mandlige arbejdere.

 

Moderpublikation: Kvindernes Fagblad. Jan. 1967, s. 4

Forfatter:

År: 1967

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk