Kilde 490 - Diskriminerende annoncer

Ligestillingsrådet modtog i 1977 mange henvendelser vedrørende kvindediskriminerende annoncer, blandt andet stillingsannoncer og reklamer.

"Beretning om Ligestillingsrådets virksomhed i perioden 1. januar - 31.december 1977". 1978 s. 114-21

 

42) Fra en kvinde har man modtaget klage over en stillingsannonce, hvori man søger en ny Inge-Lise, da Inge-Lise trækker sig tilbage til "familielivets glæder". Af annoncen fremgår det, at man skal kunne stå til rådighed indenfor skiftende arbejdstider, strækkende sig fra kl. 6.00 til kl. 23.30. I annoncen hedder det endvidere: "Det vil være en fordel, om du har et vist naturligt forhold til det danske sprog. Og vore medlemmer, som skal passes og plejes, forventer, at du har et blidt, men alligevel bestemt væsen."
43) Man har endvidere fra Danmarks Radio (forbrugerredaktionen) modtaget til orientering en annonce fra et ejendomsmæglerfirma. Af annoncen fremgik, at man søgte en "halv dame".
Annoncen var i øvrigt udformet som et spørgeskema, som ansøgerne skulle udfylde. Bl.a. spurgte man: "Kan du slå et kryds, kan du lægge to og to sammen, kan du lave kaffe, ved du, om tingbogen kan lånes på biblioteket, kan du .... og stadig se godt ud, er du god til stavefejl." Endvidere skulle ansøgeren oplyse, om hun var køn, og hvor mange børn, hun havde.
44) Fra en kvinde har man modtaget en stillingsannonce, der bl.a. lyder således:
"Det er ikke for at genere nogen, at vi kører lidt rundt i DYRERIGET - men fordi vi derigennem lettere kan beskrive den nye dame, som vi har brug for til at passe vor forretning, når vi har travlt med at passe kunderne rundt om i hele landet.

Du skal være en laber larve, have hukommelse som en elefant, være snu som en ræv, viljestærk som en hest, smidig som en gazelle og hurtig som en gepard."
Sekretariatet har i alle tilfælde takket indsenderne og meddelt, at annoncerne vil indgå i det materiale, som arbejdsgruppen vedrørende kønsdiskriminerende reklame under forbrugerombudsmanden arbejder med, og hvori Ligestillingsrådet er repræsenteret.
45) Fra en kvinde har man modtaget en kopi af en klage, hun har sendt til et ugeblad, og hvori hun beklager sig over, at der hyppigt anvendes udtrykket "piger" om voksne kvinder - en udtryksform hun finder mandschauvinistisk. Endvidere vedlagde hun kopi af klage til et dagblad over en annoncetekst.
Ligestillingsrådet har takket for henvendelsen og meddelt, at det indsendte vil indgå i Rådets materiale om de behandlede emner.
46) Fra to kvinder har man til orientering modtaget kopi af en klage til reklamechefen på et bryggeri over introduktionsteksten til et nyt produkt:

"Til den tørstige mand ... og hans kone". Sekretariatet har skrevet til de to kvinder og takket for orienteringen samt anmodet om at blive holdt orienteret om sagens udfald.
Herefter modtog man fra bryggeriet kopi af det svar, som bryggeriet havde sendt til de to kvinder:
"Tak for Deres brev af .... og undskyld det lidt sene svar. Sommerferien er jo over os.
Som De meget rigtigt skriver, har vi naturligvis ikke tilsigtet nogen diskrimination ved lanceringen af dette produkt med kampagnen "Til den tørstige mand og hans kone". Vi har baseret kampagnen på "Den tørstige mand", der blev malet i år 1900 af Erik Henningsen, fordi han i årenes løb er blevet et kendt symbol for bryggeriet. Og selv når vi tænker os meget godt om, kan vi ikke se, at der er noget diskriminerende i, at en mand deler en øl med sin kone, eller for den sags skyld, at en kone deler en øl med sin mand. I begge tilfælde får de et glas hver.
Vi har overvejet Deres forslag "Til et tørstigt par", men også her ligger der jo en risiko for diskrimination, nemlig overfor alle, der ikke lever i parforhold.
På den baggrund foretrækker vi at holde fast ved den oprindelige formulering."

Ligestillingsrådet har ikke fundet anledning til at foretage videre i sagen for nærværende.
47) Fra Foreningen af Møbelarkitekter og Indretningsarkitekter i Danmark har Ligestillingsrådet modtaget klage over en annonce i flere ugeblade fra en brevskole, der hævder med sine kurser at kunne give uddannelse til indendørs-arkitekt. Skrivelsen er sålydende:
"Foreningen af møbelarkitekter & indretningsarkitekter i Danmark vil med dette brev gerne henlede Deres opmærksomhed på en annonce som " .... skole" igennem nogen tid har haft i " ..." .... Vi synes, at det er noget af det groveste og mest ensidige, vi længe har læst. Her er et par smagsprøver på ordlyden af annoncen, som må få selv garvede ligeretsforkæmpere til at tage sig til hovedet. "Der findes sikkert intet andet fag, der giver en kvinde større glæde og udbytte end netop boligindretning. Det er ideelt, fordi så mange kvinder har medfødte anlæg for faget, og der er også behov for kvindeligt talent, hvor det gælder indretning af kontorer, restauranter, hoteller og skibe", og meget mere af samme skuffe. Vi medsender en kopi af annoncen i håb om, at De kan gøre noget for at en sådan annonceringsform kan standses. Den bygger på nogle forældede forestillinger om kvinders medfødte anlæg, på traditionelle forestillinger om hvad en kvinde skal beskæftige sig med. Man kan jo håbe at ingen kvinde eller mand vil reflektere på et "uddannelsestilbud" af den karat. Men vi er ikke sikre, mange kvinder har henvendt sig til vor forening og spurgt os til råds, og vi har hver gang måttet advare mod den helt fordrejede holdning, som annoncen giver udtryk for.
Vi har ligeledes rejst spørgsmålet om en sådan annonceringsform for forbrugerombudsmanden, da annoncen også indeholder direkte vildledende og ukorrekte oplysninger."
Klagen er vedlagt en fotokopi af den pågældende annonce samt kopi af skrivelse til Forbrugerombudsmanden om spørgsmålet.
I skrivelse herfra anerkendte man modtagelsen af klagen og meddelte, at man havde rettet forespørgsel i sagen til det pågældende ugeblad, samt at man ville vende tilbage, når bladet havde svaret.
Bladet svarede bl.a. således:
"Af principielle grunde udtaler redaktionen ikke sin mening om annoncers form eller indhold - og heller ikke om, hvorvidt bladet finder bragte annoncer etisk forsvarlige.
Bladets stillingtagen til de berørte emner fremgår af den redaktionelle linie."
Efter modtagelsen af svaret fra ugebladet underrettede man foreningen om dette svar og henviste til forbrugerombudsmanden, som også har modtaget klagen, samt underrettede forbrugerombudsmanden om vort svar til foreningen.
48) En kvinde har tilskrevet Ligestillingsrådet og medsendt kopi af en klage, hun har sendt til arbejdsdirektoratet i anledning af, at to stillingsannoncer vedrørende henholdsvis tre stillinger som souschef ved den offentlige arbejdsformidling og tre stillinger som arbejdsformidlingschef sammesteds i bladet ....... for den 14. maj var indrykket under rubrikken "mænd".
Sekretariatet takkede for henvendelsen og bad om at blive orienteret om resultatet af klagen.
Med en senere skrivelse sendte kvinden hertil kopi af det svar, hun havde modtaget fra arbejdsdirektoratet. Skrivelsen er sålydende:
"I skrivelse af 16. maj 1977 har De som formand for .... fremsendt fotokopi af 2 stillingsopslag i avisen .... den 14. maj 1977, idet De samtidig har oplyst og anket over, at annoncerne har været placeret under rubrikken "mænd".
De omhandlede stillinger - 3 stillinger som arbejdsformidlingschef og 3 stillinger som souschef ved den offentlige arbejdsformidling - kan efter Deres opfattelse lige så godt besættes med kvinder som med mænd, hvorfor kvinderne bør have samme mulighed som mændene for at søge disse stillinger.
I denne anledning skal man næst dybt at beklage den omhandlede placering af stillingsopslagene i avisen .... meddele, at arbejdsdirektoratet ifølge gældende regler annoncerer gennem Statens Informationskontor, som overfor direktoratet har meddelt, at de omhandlede stillinger ifølge gældende praksis er bestilt til placering under rubrikken "ledige stillinger" og ikke under rubrikken "mænd".
Statens Informationskontor har derfor til hensigt at påtale annoncens placering overfor avisen .... , som alene har ansvaret for denne."
49) Fra to kvindelige tandlæger har man til orientering mod taget kopi af en henvendelse til Tandlægebladets redaktion med anmodning om, at bladet afviser kønsbestemte stillingsannoncer med henvisning dels til kønsfordelingen indenfor tandlægestanden, dels til EF´s ligebehandlingsdirektiv.
Sekretariatet takkede for orienteringen og bad om at blive holdt orienteret om sagens videre udvikling.
Senere modtog man brev fra de to tandlæger vedlagt Tandlægebladets svar. I brevet anmodedes Ligestillingsrådet om at tilskrive Tandlægebladets redaktion og tilkendegive sin stilling samt oplyse om den kommende ligebehandlingslov, idet Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse skulle behandle spørgsmålet.
Svaret fra Tandlægebladets redaktion er sålydende:
"I anledning af henvendelsen af 6. juni 1977, i hvilken Tandlægebladets redaktion opfordres til at afvise stillingsannoncer, hvori det anføres, at den pågældende stilling er forbeholdt ansøgere af et bestemt køn, kan jeg oplyse, at også redaktionen har bemærket det store og stigende antal annoncer, hvori mandlige kolleger foretrækkes.
Redaktionen vil søge at belyse spørgsmålet i en artikel om konsekvenserne for tandplejen af det stadigt voksende antal kvindelige udøvere.
Dog finder redaktionen det ikke som sin opgave at sanktionere overfor en tandlæge, som af den ene eller anden grund foretrækker en mandlig medarbejder, ligesom en afvisning af 1/3 af stillingsannoncerne vil påføre Tandlægebladet et ikke ringe indtægtstab. "
På foranledning heraf tilskrev man redaktionen:
"Ligestillingsrådet er blev gjort opmærksom på den henstilling til Tandlægebladets redaktion, som tandlægerne ........ og ……… har foretaget vedrørende kønsbestemte stillingsannoncer .
Ligestillingsrådet skal i denne anledning henlede Tandlægebladets opmærksomhed på, at EF-direktivet af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår bliver gældende ret i Danmark den 1. juli 1978, idet der forventes fremsat lovforslag om direktivets gennemførelse i begyndelsen af folketingets ordinære samling.
Man skal oplyse, at gennemførelsen af ligebehandlings-direktivet blandt andet indebærer, at det som hovedregel vil være forbudt efter lovens ikrafttræden at annoncere efter mandlig eller kvindelig arbejdskraft."
50) En kvindelig musikpædagog har til orientering tilsendt en fotokopi af forsidebilledet fra et musikfagblad. Billedet forestiller en mere af- end påklædt ung pige, dekorativt anbragt mellem instrumenter og nodepult, med et ansættelsesbrev i hånden.
Musikpædagogen, der sammen med en række andre kvindelige musikudøvere har sendt en klage til bladet, finder billedets tema både sårende, respektløst og uartigt.
Ligestillingsrådet takkede for henvendelsen og bad om at blive orienteret om bladets svar til klageren.
Senere modtog sekretariatet kopi af sålydende svar fra bladet:
"Foreningen bekræfter herved modtagelsen af Deres brev af 13. juni 1977 bilagt 4 underskrifter.
Til de i brevet rejste spørgsmål kan vi svare klart benægtende ."
dette svar rettede sekretariatet en forespørgsel til bladets redaktion. Efter modtagelsen af svar fra bladet tilskrev man klageren bl.a. således:
"….. Ligestillingsrådet spurgte i sin henvendelse til redaktionen, om bladet mente, at et udseende og en påklædning som den på billedet viste var af betydning for en kvindelig musikers ansættelse, og man forespurgte, med hvilken begrundelse bladet bragte det omtalte billede som forsideillustration.
Hertil har man modtaget sålydende svar på de to spørgsmål:
"Ad spm.1: For så vidt angår praksis inden for det frivillige musikskoleområde: næppe.
Ad spm. 2: Den anvendte forsideillustration adskiller sig stilmæssigt fra det billedmateriale, der er benyttet i de tidligere udkomne 14 numre af …….. Herved har redaktionen søgt - og opnået, at læserkredsen uundgåeligt er blevet opmærksom på de to afsnit inde i bladet, som forsiden har relevans til: lederartiklen på side l og udkastet til ansættelsesbrev på siderne 17, 18, 23 og 24."

 

Moderpublikation: Beretning om Ligestillingsrådets virksomhed i perioden 1. januar - 31.december 1977. 1978 s. 114-21

Forfatter: Ligestillingsrådet

År: 1978

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk