Kilde 67 - Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914

Dansk Kvindesamfunds vandrekurser i husholdning omfattede undervisning i både praktisk tilberedning af mad og bagværk og i ernæringslære og husholdningsøkonomi.

"Love for "Dansk Kvindesamfund"s Husholdningsvandrekursus, 1914" i "Kvinden og Samfundet", 1914 s. 10-11.

Formaalet med Undervisningen er, at lære Kvinderne at lave god nærende Mad til en billig Pris og at bibringe dem lidt Kendskab til Husholdningsregnskab, Næringsmiddellære og Sundhedslære. Statens Bidrag anvendes til Fripladser til ubemidlede Husmødre.
Kursus ordnes overalt i Danmark. Begæring om at faa Kursus afholdt indsendes til Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse og indgives som Regel 3 Maaneder før Kursus ønskes afholdt.
Følgende forskellige Kursus kan afholdes:
Praktiske Kursus: A. Kursus i billig Mad (røde Hæfte) 18 Lektioner Kr. 15,00, B. Kursus i finere Mad (grønne Hæfte) 18 Lektioner Kr. 25,00.
Forevisningskursus: C. Forevisning (røde Hæfte) 12 Lektioner Kr. 3,0, D. Forevisning (finere Mad) 6 Lektioner Kr. 5,00.
Bagekursus: E. Daglig Brød og Kagebagning 6 Lektioner Kr. 2,00, F. Finere Bagværk 6 Lektioner Kr. 5,00.
Syltekursus: G. Syltning og Henkogning 6 Lektioner Kr. 5,00.
Forelæsningskursus: H. Kursus i Sundhedslære 10 Timer Kr. 2,00, I. Kursus i Næringsmiddellære 10 Timer ,Kr. 2,00.
NB. Desuden kan der efter nærmere Forhandling ordnes Kursus paa kortere eller længere Tid.
Til de praktiske Kursus hører Undervisning i Husholdningsregnskab; til hvilket Brug Regnskabsbøger udleveres gratis.
Ubemidlede Husmødre (gifte og ugifte) kan faa halv eller hel Friplads til ovennævnte Kursus A, C, E og G samt til Forelæsningskursus H og I.
Der optages 12-16 Elever paa et praktisk Kursus, og paa Forevisningskursus indtil 30.
Eleverne spiser selv den Middagsmad, de tilbereder paa Kursus. Bagværk og Paalæg maa de derimod købe, dersom de vil have det.
For at en Kreds kan faa Kursus, maa der som Regel være anmeldt saa mange Elever, at der kan undervises 6 Gange ugentlig i 6 Uger. Der kan indrettes Kursus med Undervisning 2 Gange daglig. Kredsen sørger for et passende Lokale til Undervisningen og faar da Køkkensager sendt til fri Afbenyttelse.
Med Køkkentøjet følger en Liste over dette. Lærerinden og en af Kredsen valgt Tilsynsførende optæller Sagerne og ser, at alt er i Overensstemmelse med Listen. Naar Kursuset er afholdt, holdes igen Optælling, en ny Liste underskrives af Lærerinden og den Tilsynsførende og skal følge med Køkkentøjet. En Genpart af denne nye Liste indsendes til Fællesstyrelsen med Paategning om, hvor Sagerne opbevares.
Ting, som ikke taaler Transport - Spisestel, Fade o. l. - maa laanes eller lejes, eller det maa købes, naar Kursuset begynder, og sælges igen ved Kursusets Slutning. Kredsen maa skaffe, Duge, Vidskestykker og Klude til Brug paa Kursuset.
Lærerinden faar Rejsegodtgørelse (III Klasse) og gratis Ophold og desuden 100 Kr. kontant for et 6 Ugers Kursus med 36 Lektioner. Underviser Lærerinden mere end 36 Lektioner betales 6 Kr. for hver Lektion udover de 36. For 10. Dages Forelæsningskursus faar Lærerinden 100 Kr. og fri Rejse, men sørger selv for sit Ophold.
Fællesstyrelsen kan, naar den skønner det rigtigt, forhøje Lærerindens Løn.
Lærerinden faar sin Løn udbetalt, naar hun afleverer Regnskabet.
Lærerinden indkasserer Elevbidragene, foretager alle Indkøb og fører Regnskab efter en af Fællesstyrelsen vedtaget Form. Lærerinden raadfører sig med Kredsens Tilsynsførende om, hvor Indkøbene skal foretages. Kredsens Tilsynsførende har til enhver Tid Ret til at efterse Regnskabet og Kassebeholdningen og skal gennemse Regnskabet, før det med samtlige Bilag indsendes til Fællesstyrelsen. Enhver Gave i Penge eller af Penges Værdi indgaar i Regnskabet. Det gennemsete Regnskab skal være underskrevet af Lærerinden og den Tilsynsførende.
Naar Regnskabet er godkendt af Fællesstyrelsen, faar Kredsen det mulige Underskud tilsendt fra Kassereren.

 

Moderpublikation: Kvinden og Samfundet, 1914 s. 10-11

Forfatter:

År: 1914

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk