Kilde 52 - Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad

I 1900, da de endelige vedtægter for Dansk Sygeplejeråd forelå, skulle alle, der ønskede at blive medlem have en 3-årig uddannelse, der inkluderede ophold på flere hospitalsafdelinger.

 

Uddrag af "Love for Foreningen "Dansk Sygeplejeraad"", 1900 i Dansk Sygeplejeråds arkiv, optrykt i Esther Pedersen: "Fra opvarter til sygeplejerske", 1988 s. 187-191

Love for Foreningen "Dansk Sygeplejeraad"

1ste Afsnit.

Foreningens Formaal.

 

§ l.
Foreningens Formaal er at varetage Sygeplejestandens Interesser indadtil som udadtil.

2det Afsnit.

Medlemmerne.

§2
Medlemmerne ere:
a) ordinære Medlemmer,
b) extraordinære Medlemmer og
c) bidragydende Medlemmer.

 

§ 3.
Som ordinære Medlemmer kan kun optages Sygeplejersker, der have 3 Aars Hospitalsuddannelse; Sygeplejersker, som have forladt Hospitalet inden den 1. Januar 1901 kunne dog optages som ordinære Medlemmer, naar de have 1 Aars Hospitalsuddannelse og 4 Aars privat Pleje eller 2 Aars Hospitalsuddannelse og 2 Aars privat Pleje.
Til Hospitalsuddannelse henregnes Uddannelse paa større Kliniker efter Repræsentantskabets Bestemmelse til enhver Tid.

 

§ 4.
Som extraordinære Medlemmer kan optages Sygeplejersker, der ikke have den i § 3 nævnte Uddannelse. Extraordinære Medlemmer skulle, naar de have opnaaet 3 Aars Hospitalsuddannelse søge sig optagne som ordinære Medlemmer. Hvis de ikke gør dette, kunne de betragtes som udmeldte af Foreningen.

 

§ 5.
Som bidragydende Medlemer kan enhver Mand
eller Kvinde optages, der vil betale det i § 9 fastsatte Aarskontingent.
Den, der indbetaler en Gang for alle mindst 100 Kr., bliver for Livstid Medlem af Foreningen med samme Rettigheder som almindelige bidragydende Medlemmer.

 

§ 6.
Mænd eller Kvinder, der have gjort sig særlig fortjente af Foreningen, kunne af Repræsentantskabet optages som Æresmedlemmer. Æresmedlemmer betale intet Kontingent; de have de samme Rettigheder som bidragydende Medlemmer.

 

§ 7.
De ordinære Medlemmer af Foreningen ere forpligtede til, naar de ere i Funktion, at bære Foreningens Emblem paa venstre Side af Brystet eller som Brosche. Emblemet tildeles ikke de extraordinære Medlemmer. Ved Død eller Udtrædelse af Foreningen tilbagesendes Emblemet til Sekretæren. De nærmere Bestemmelser angaaende Emblemet fastsættes iøvrigt i et af Bestyrelsen udfærdiget Regulativ.

 

§ 8.
Bidragydende Medlemmer kunne indmelde sig i Foreningen ved ethvert af dens Medlemmer.
Sygeplejersker, der ønske Optagelse i Foreningen, skulle derom rette Henvendelse til Sekretæren.
Med Hensyn til Optagelse som ordinært Medlem gælder følgende Regler:
Snarest efter at Begæringen er modtaget, vil den Paagældende gennem Sekretæren erholde et Schema tilsendt. Dette maa i behørig udfyldt Stand - bl. a. indeholdende nøjagtige Oplysninger om Vedkommendes Uddannelse - tilbagesendes til Sekretæren. Optagelseskomiteen (§ 16) faar Begæringen til Undersøgelse og skal snarest mulig derefter afgive den ledsaget af sine mulige Bemærkninger til Bestyrelsen, som forelægger Sagen paa et af de ordinære Repræsentantskabsmøder (§ 18), paa hvilket med almindelig Stemmeflerhed afgøres om Optagelse skal ske.
Det saaledes optagne nye ordinære Medlem vil strax erholde tilsendt Medlemskort, Love og Emblem, - det sidste mod Erlæggelse af den i Regulativet fastsatte Betaling.
Nægtes Optagelse, kan Sagen indankes for første ordinære Generalforsamling (jfr. § 27 g), naar Begæring herom fremkommer fra mindst 10 ordinære Medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med Hensyn til dette Spørgsmaal, naar Halvdelen af Foreningens ordinære Medlemmer er til Stede paa samme; Beslutning tages da med almindelig Stemmeflerhed.

 

§ 9.
Det aarlige Kontingent er fra den l. Januar 1901 for;
Ordinære Medlemmer 4 Kr.
Extraordinære Medlemmer 3 Kr.
(....)

 

Moderpublikation: Esther Pedersen: Fra opvarter til sygeplejerske, 1988 s. 187-191

Forfatter:

År: 1900

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk