Kilde 38 - Manuduction for Damer

D. 9. april 1851 indrykkede Athalia Schwartz en annonce i Berlingske Tidende, hvor hun tilbød privatundervisning til kvinder, der ønskede at uddanne sig til lærerinder.

Annoncen "Manuduction for Damer", Berlingske Tidende, 9. april, 1851

Manuduction for Damer

Til dette Aars første Mai begynder den nye Aargang af min Manuduction for Damer, der ønske at udvide deres Skolekundskaber, eller som ønske at uddanne sig til Lærerinder. Læregjenstandene ere: Dansk, Fransk, Historie, Geographi, Pædagogik, Regning, Skrivning (Bestyrerinden), Tydsk (Hr. Pastor Berthelsen), Engelsk (Frøken Westergaard), og Tegning (Hr. Kierkegaard). Ved Underviisningen komme Modersmaalet, dets Grammatik og Litteratur i fortrinlig Betragming, ligesom der i samme Retninger bliver viist de fremmede Sprog den fornødne Omsorg. Ved hvert Læreaars Forløb afholdes en Examen, hvorved d´Hrr. H. H. Stiftprovst Tryde, Hofpræst Paulli og, Professorerne Abrahams og Velschou ville vise mig den Godhed at møde som Censorer og bedømme Udfaldet. Enhver Elev, som ved denne Prove erkjendes at have opnaaet fyldestgjorende Kundskaber, erholder et Certificat, der kan tjene hende og Andre som et betryggende Vidnesbyrd for den Duelighed, hun har erhvervet sig, og som er begrundet paa den afholdte Examens Udfald.
Underviisningstiden er fra 9 til I Form. daglig. Kjøbenhavn, April 1851.
Athalia Schwartz Kronprindsessegade 390. 3.

 

Moderpublikation: Berlingske Tidende, 9. april, 1851

Forfatter: Schwartz, Athalia

År: 1851

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk